Disen2

Disent AB

Namnet Disent kan härledas till det tyska ordet ”dezent” som betyder ”inte iögonfallande, diskret, lyhörd, hänsynsfull, återhållsam, finkänslig och ädel”. Detta är ord som vi vill att vår verksamhet och insats för att förstå och bevara kulturarvet ska förknippas med.  Vårt mål är att utifrån tillverkningssätt och material ta fram kunskap som gör det möjligt att bevara kulturarvet som en resurs i nutid och framtid

Vår verksamhet

Vi arbetar främst i tidiga skeden med att undersöka konst i olika byggnader. Konsten kan vara i behov av åtgärder eller bära på dold kunskap som man önskar visualisera. Detta får vi tillgång till genom företagets interdisciplinära kompetens. Vi kombinerar natur- och konstvetenskapliga metoder för att få fram information om ursprung, tillverkningsprocess, hantverkare eller eventuellt dolda fel. Detta för att kunna bevara, förstå och förmedla värdefullt historiskt material på ett respektfullt, hållbart och kostnadseffektivt sätt till eftervärlden.

Tack vare vår tekniska utrustning kan vårt interdisciplinära arbetslag förmedla hur konst- och kulturhistoriska material från olika tidsepoker är uppbyggda och sammansatta. Utifrån dessa fakta utvecklas hållbara och kostnadseffektiva lösningar för hur de kan bestå och upplevas. Vi kartlägger objekt och ytors sammansättning, tillverkningssätt, förändringar och skadeorsak. Med detta som grund kan resultatet av olika åtgärder förutsägas innan de genomförs. Undersökningarna vi utför används ofta i riskanalyser, konsekvensbedömningar, kulturhistoriska värderingar, samt vid förvaltning av arkitekturbunden konst och historiska ytskikt.

En viktig del i vår verksamhet är att vi inte arbetar med att utföra praktiska åtgärder inom entreprenader. Vi bidrar istället med vårt kunnande och tidigare erfarenheter av praktiskt utförande, som stöd för kunden inför och under utförandet av underhållsinsatser.

Vi hjälper även till med att ta fram oberoende kostnadsuppskattningar inför bidragsansökan och upphandling.  Bland våra uppdragsgivare finns fastighetsägare, myndigheter, universitet, museer, arkitekter, hantverkare, konservatorer, antikvarier och konsthistoriker. Vi har erfarenhet av stora som små projekt där vi tillfört vår specialkompetens.

Våra kompetensområden

Disent har samlat den kompetens och omfattande utrustning som behövs för att kunna erbjuda kvalificerade tjänster inom kulturarvsförvaltning. Vi arbetar för att byggnaders konst och historiska ytskikt består på ett hållbart sätt och verkar som en tillgång. Våra medarbetare har kunskap inom konst- och hantverksvetenskap, naturvetenskap, konserveringsvetenskap, fotografering och dokumentationsteknik.

Gemensamt för Disents medarbetare är att vi under flera år har arbetat med att utföra konserverings- och hantverksåtgärder inom små och stora entreprenader. Vårt kunnande baseras på mångårig erfarenhet av undersökningar och praktiskt arbete i Sverige och Europa. Vi ser detta som en viktig förutsättning för att kunna genomföra bra undersökningar och relevanta rekommendationer med praktisk förankring, samt kunna ge uppdragsgivaren en oberoende kostnadsuppskattning för budgetering, bidragsansökning och upphandling.

Våra hjälpmedel och utrustning

Vår passion för att förstå och bevara byggnaders konst, tillsammans med vår kunskap om teknikens möjligheter och begränsningar, gör att vi representerar en ny nisch inom kulturvård. Vi har portabel utrustning för undersökning av konst, byggnader och kulturhistoriska artefakter. Detta hjälper oss att upptäcka dolda tillverkningssätt, skadeorsaker, lager och detaljers forna funktioner och innebörder. Bland våra hjälpmedel finns mikroskop med olika belysningsfunktioner, t.ex. ultraviolett ljus som gör att vi på plats kan identifiera materialsammansättningar och återge lager i ytskikt som är osynliga för blotta ögat. För att kartlägga dolda konstruktioner och dess tillstånd tar vi hjälp av olika typer av endoskop, specialkikare, ultraljud och borrmotståndsmätningar.

Fotografier av god kvalitet är en tillgång för att studera hur kulturarvets material påverkas. Vi använder oss av en mellanformatskamera med för högupplöst fotografering av byggnaders konst och kulturhistoriska ytskikt. Det ger en fotokvalitet med god detaljåtergivning, vilket gör att fotografierna är möjliga att använda som underlag vid kontroller och tillståndsjämförelser. Fotografering under olika ljuskällor, såsom infraröd och ultraviolett belysning kan, kombinerat med vårt spektralfilterbibliotek, visa på lager och ytbehandlingar som annars inte syns.

Nyttan av naturvetenskapen och tekniska hjälpmedel får inte överskattas. Alltför ofta förknippas den med provtagning, där lite material från ett stort objekt skickas till ett laboratorium. Vår erfarenhet har lärt oss att enskilda isolerade analyser av prov som tas ut och skickas till laboratorium lämnar fler frågor än svar. Ofta blir resultat från prov fragmentariska och svåra att tolka och sätta in i sitt sammanhang. Vi fokuserar istället på att arbeta med naturvetenskapliga metoder i fält, vilket blivit möjligt de senaste 15 åren då portabla hjälpmedel finns att tillgå.

Laboratorium

Som ett komplement till vår flyttbara analysutrustning har vi ett laboratorium i Norrköping för fördjupad analys. Där arbetar vi med att identifiera materialsammansättningar samt utför provningar för att kunna ställa prognoser över åtgärders hållbarhet, innan de omsätts på de kulturhistoriskt värdefulla objekten. Vi har utrustning för våtkemisk och mikroskopisk analys av färg, sten, stuck, puts och sand. I fall där utökat naturvetenskapligt stöd krävs, samarbetar vi sedan många år med universitet och forskningsinstitut i Tyskland och Holland vilket ger oss möjlighet att bearbeta särskilda behov som t.ex. undersökningar av organiska material. Våra internationella samarbeten förstärker vår kunskapsbank och ger inspiration.

Dialoger

Tillsammans med objekt, brukare och uppdragsgivare verkar vi för att den tysta kunskapen om kulturarvet inte enbart ska stanna hos oss. Vi delar därför med oss av upptäckter och erfarenheter genom att anordna seminarier och workshops. Vi publicerar artiklar och håller presentationer. Genom vår blogg vill vi informera om nya publikationer, inspirerande projekt och konferenser som vi kommer i kontakt med i Sverige och utomlands.

Vår lokalisering

Vi utför uppdrag över hela Sverige och tar med vår portabla utrustning till objekten. Våra lokaler finns i Stockholm och Norrköping. Lokalen i Norrköping Science Park är anpassad för laboratorieundersökningar och materialprovning. Kontakta oss gärna.