Disen2

Kompetens

Disent arbetar i skärningspunkten mellan konstvetenskap, naturvetenskap och dokumentation. I de projekt som vi ingår i står ofta objekten eller miljöerna inför en förändring — önskad eller oönskad. För att förhålla sig till förändring är konstverkets eller miljöns värde(en) centralt. Därför kombinerar vi erfarenhet och arbetssätt från områdena ovan. Internationellt benämns det fältet som vi verkar inom som Preventiv Conservation. Där är, likt kärnan i vår verksamhet, arbetssättet att använda värderingsmetoder, tekniska-naturvetenskapliga hjälpmedel och dokumentationssätt för att kartlägga och analysera effekterna av omgivningens påverkan på konst och kulturhistoriska ytor och föremål. Resultatet utmynnar i objektspecifik information för att rekommendera direkta och indirekta bevarandelösningar som förhindrar negativa konsekvenser och oönskade värdeförskjutningar orsakade av en specifik påverkan.

Skärningspunktens tre arbetsfält:

I. Vår konstvetenskapliga kometens tillämpas när vi utför kulturhistoriska värderingar eller inverteringar av konst eller föremål som är integrerade i byggnader, eller i det offentliga rummet. Värdering av platsbunden konst är en konstvetenskaplig analys. Det är verkets kulturhistoriska och estetiska aspekter som undersöks med humanistiska metoder, vilket utmynnar i en resonerade text över verkets värden, ofta benämnd kulturhistorisk värdering. Vi karakteriserar och analyserar respektive verks värden samt vid behov sätter vi även dessa i relation till hur dessa värden kan påverkas vid förändringar.

II. För att prognostisera påverkan och dess effekter använder vi tekniska och naturvetenskapliga hjälpmedel som kartlägger påverkan från omgivningen — på konsten. Dessa visualiseringar och mätningar kan informera om och hur påverkan från omgivningen har effekter på material inne i verk och föremål. Vi använder bildanalys för att kontrollera effekterna av påverkan. Detta arbetssätt ger även information om ursprungligt skick, tillverkningsprocess och eventuellt dolda ”tillverkningsfel” samt förändringar i materialet som skett över tid. Baserat på denna information är det möjligt att rangordna risker, prognostisera långsiktiga effekter och värdeförskjutningar — samt ge råd för hur påverkan kan reduceras och förhindras.

III. Vi kan utföra analoga och digitala avbildningar av föremål eller konstverk. Illustrationer kan återge form, detaljer och bevarandeförutsättningar på ett sätt som kan överträffa såväl text som fotografier. Disent´s team har lång erfarenhet av att avgöra vad som är av vikt att förmedla genom dokumenterande illustrationer. Med analoga (t.ex. blyerts/tusch) och digitala verktyg tar vi fram vetenskapsillustrationer, skalenliga ritningar och fotografiska avbildningar av föremål och platsbunden konst. Sedan 2010 arbetar vi med högupplöst fotografering och framställer orthofotografier, skalenliga helhetsfotografier där perspektivförskjutningar är korrigerade t.ex. i stora väggmålningar, bilder i tak eller vanliga husfasader. Det förekommer även att vi enbart fotograferar eller mäter upp ett föremål analogt eller digital inför inverteringar som kunder därefter arbetar vidare med.

Vi kombinerar kompetensområdena ovan för att möjliggöra framtida bevarande samt även inspirera till nya perspektiv på historisk konst och föremål.

Resultaten vi levererar används ofta för riskanalyser, konsekvensbedömningar/ beslutsunderlag, inventeringar inför utställningar och kulturhistoriska värderingar. Dokumentation och undersökningsresultat blir ofta underlag för periodiska besiktningar (s.k. tillståndsövervakning) av museisamlingar och platsbunden konst i städer, kyrkomiljöer eller slott.

Roller

Vi skapar projekt tillsammans med andra eller ingår i befintliga – små som stora. Återkommande har vi medverkat i forskningsprojekt. Vi ingår sedan 2016 i forskningsgrupper vid universitet som har beviljats anslag från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Museer, myndigheter, ägare eller förvaltare av platsbunden konst eller samlingar anlitar oss återkommande. Vi har erfarenhet av att arbeta som rådgivare eller extern utredare. Vi har fler gånger fått den spännande uppgiften att gestalta och organisera seminarier, workshops och konferenser, där forskare och yrkesverksamma inom muser och kulturmiljö, möts för utbyte kring frågor riktade mot t.ex. risk, bevarandefilosofi och värde.

Eftersom vi själva främst inte verkar inom praktiska vård av konsten och föremålen kan vi också ha rollen som granskare av materialval, program och kostnader. Vi kan vara behjälpliga i att bedöma bevarandekostnaders rimlighet, väga olika alternativ eller ta fram oberoende kostnadsuppskattningar för periodiskt underhåll, bidragsansökan och upphandling

Team

Under bearbetning, mer information inom kort

Internationella samarbeten

Vi samarbetar sedan lång tid tillbaka med universitet och forskningsinstitut runt om i Europa, vilket ger oss möjlighet att involvera och inspireras av expertkompetens som inte är tillgängliga och utvecklade i Sverige. Läs mer om exempel på dessa samarbeten under referenser. Våra internationella samarbeten förstärker vårt interdisciplinära team och tillför vidgade perspektiv till uppdrag vi ingår i. Projektexempel:

IHFMCOS (Investigating Hidden and Forgotten Medieval Mural Paintings in the Church Attics of Östergötland, Sweden), was a project on non-destructive in-situ material investigation of medieval wall painting technology located in the roof space of churches. The project was under the umbrella of the MOLAB project, supported by the EU consortium IPERION CH during 2016-2017. The investigations were carried out within a consortium comprising of the University of Glasgow, (Art History Department), Medieval Center in Söderköping and Disent AB. See the attic.

A seminar about possibilities in technical art history: The hidden stories of the baroque high altar in Gustaf Vasa church, 2013 (se program). Koncept och organisation tillsammans med Alexander Eckert (M.A. in European Cultural Heritage), Tuningen, Tyskland/ Kadrina, Estland med stöd från Adolf Fredrik/Gustaf Vasa Församling, Stockholm 2013.

Hjälpmedel

Värdering och invertering är en humanistisk analys. I dessa uppdrag är olika bild och kulturanalysmetoder hjälpmedlen. Vi är förtrogna med kvalitativ och kvantitativa arbetssätt för att identifiera och bedöma värden och risker för konst i byggnader, offentliga miljöer och i samlingar. Kvantitativa metoder som  är hjälpmedel när det rör sig om en miljö eller samling där verk eller platser relaterar till varandra. Kvalitativ värdering analyserar istället aspekter kring ett objekt utan att sätta dess aspekter i en jämförande relation till andra verk som kvantitativ värdering gör.

För att undersöka påverkan och dolda detaljer i väggmålningar, fasader eller höga altaruppsatser och skulpturer använder vi specialkikare med hög förstoringsgrad och inbyggd kamera. Det gör att det som inte är synligt på avstånd kan dokumenteras och bli tillgängligt för fler.

Vi har portabel teknisk utrustning för undersökning av kulturhistoriska material i konst, byggnader och museisamlingar. Vi använder analoga och digitala mikroskop, endoskop, olika belysningsformer, t.ex. ultraviolett ljus, ultraljud och fotografering med aktiv termografi som gör att vi på plats kan identifiera materialsammansättningar och spår från omgivningspåverkan.

För illustrationer eller uppmätningar har vi uppmätningsutrustning och dataprogram alternativt, blyerts, tusch eller akvarell. Fotografier med en hög upplösning är ett underlag för att följa hur kulturhistoriska material påverkas och förändras. Vi använder oss av särskilt högkvalitativa kameraobjektiv och belysning för konstdokumentation, vilket ofta ger en hög detaljåtergivning. Detta gör att fotografierna är anpassade för användas som underlag vid periodiska besiktningar (tillståndsjämförelser). Fotografering under olika former av ljus, såsom infraröd och ultraviolett belysning kombinerat med vårt spektralfilterbibliotek kan visa på lager och ytbehandlingar som i normalt ljus är osynliga.

Vår lokalisering

Vi utför uppdrag överallt. Våra hjälpmedel för undersökning begränsar oss inte, då de är portabla och kan tas med till platser där konstverk och föremål befinner sig. Vi utgår från Stockholm, Östergötland, Småland och Värmland.

Som ett komplement till vår flyttbarhet har vi i centrala Norrköping – mitt i hjärtat av den kulturhistoriska miljön Industrilandskapet, ett specialanpassat utrymme. Där utförs digital bildanalys, digitalisering av historiska fotografier och visualisering/illustration via stereomikroskop. Här kan material och klimatdata analyseras. Det finns ett mörkrum för analog fotoframkallning, vilket är till hjälp för att identifiera och visualisera materialsammansättningar och påverkan (t.ex. mikrobiologi). Disent är ett av branschföretagen i Visual Sweden, en innovationsmiljö för visualisering och bildanalys. Vi ingår också företagsparken i Norrköping Science Park.