verk2

Kompetens

Disent arbetar i skärningspunkten mellan konstvetenskap, naturvetenskap och dokumentation. I de projekt som vi ingår i står ofta objekten eller miljöerna inför en förändring — önskad eller oönskad. För att förhålla sig till förändring är konstverkets eller miljöns värde(en) centralt. Därför kombinerar vi erfarenhet och arbetssätt från områdena ovan. Internationellt benämns det fältet som vi verkar inom som Preventiv Conservation. Där är, likt kärnan i vår verksamhet, arbetssättet att använda värderingsmetoder, tekniska-naturvetenskapliga hjälpmedel och dokumentationssätt för att kartlägga och analysera effekterna av omgivningens påverkan på konst och kulturhistoriska ytor och föremål. Resultatet utmynnar i objektspecifik information för att rekommendera direkta och indirekta bevarandelösningar som förhindrar negativa konsekvenser och oönskade värdeförskjutningar orsakade av en specifik påverkan.

Skärningspunktens tre arbetsfält:

I). Vår konstvetenskapliga kometens tillämpas när vi utför kulturhistoriska värderingar eller inverteringar av konst eller föremål som är integrerade i byggnader, eller i det offentliga rummet. Värdering av platsbunden konst är en konstvetenskaplig analys. Det är verkets kulturhistoriska och estetiska aspekter som undersöks med humanistiska metoder, vilket utmynnar i en resonerade text över verkets värden, ofta benämnd kulturhistorisk värdering. Vi karakteriserar och analyserar respektive verks värden samt vid behov sätter vi även dessa i relation till hur dessa värden kan påverkas vid förändringar.

II). För att prognostisera påverkan och dess effekter använder vi tekniska och naturvetenskapliga hjälpmedel som kartlägger påverkan från omgivningen — på konsten. Dessa visualiseringar och mätningar kan informera om och hur påverkan från omgivningen har effekter på material inne i verk och föremål. Vi använder bildanalys för att kontrollera effekterna av påverkan. Detta arbetssätt ger även information om ursprungligt skick, tillverkningsprocess och eventuellt dolda ”tillverkningsfel” samt förändringar i materialet som skett över tid. Baserat på denna information är det möjligt att rangordna risker, prognostisera långsiktiga effekter och värdeförskjutningar — samt ge råd för hur påverkan kan reduceras och förhindras.

III). Vi kan utföra analoga och digitala avbildningar av föremål eller konstverk. Illustrationer kan återge form, detaljer och bevarandeförutsättningar på ett sätt som kan överträffa såväl text som fotografier. Disent´s team har lång erfarenhet av att avgöra vad som är av vikt att förmedla genom dokumenterande illustrationer. Med analoga (t.ex. blyerts/tusch) och digitala verktyg tar vi fram vetenskapsillustrationer, skalenliga ritningar och fotografiska avbildningar av föremål och platsbunden konst. Sedan 2010 arbetar vi med högupplöst fotografering och framställer orthofotografier, skalenliga helhetsfotografier där perspektivförskjutningar är korrigerade t.ex. i stora väggmålningar, bilder i tak eller vanliga husfasader. Det förekommer även att vi enbart fotograferar eller mäter upp ett föremål analogt eller digital inför inverteringar som kunder därefter arbetar vidare med.

Vi kombinerar kompetensområdena ovan för att möjliggöra framtida bevarande samt även inspirera till nya perspektiv på historisk konst och föremål.

Resultaten vi levererar används ofta för riskanalyser, konsekvensbedömningar/ beslutsunderlag, inventeringar inför utställningar och kulturhistoriska värderingar. Dokumentation och undersökningsresultat blir ofta underlag för periodiska besiktningar (s.k. tillståndsövervakning) av museisamlingar och platsbunden konst i städer, kyrkomiljöer eller slott.