Vardegrund3

Värdegrund

För att ta fram fakta, skapa förståelse och ge väl underbyggda rekommendationer inom varje enskilt uppdrag, samverkar kompetenserna och hjälpmedlen som finns inom företaget. Ledorden i vår verksamhet är engagemang, öppenhet och spårbarhet. Uppdragsgivare, utförare och myndigheter, såväl som kommande generationer som möter kulturarvet, ska tydligt kunna utläsa vilka fakta som legat till grund för våra ställningstaganden eller metoder för åtgärder.

Det är ett ansvarsfyllt privilegium att arbeta med kulturhistoriska ting från en tidsepok vi enbart kan förnimma. När vi undersöker en yta eller artefakt får vi ett tidsperspektiv samt en inblick i hur raffinerat och omsorgsfullt föremålet en gång skapades. Spår i material vittnar om tillverkningssätt och påminner om de otaliga timmar som tidigare generationer lagt ner på att försköna byggnaders konst och artefakter. Materialeffekter vittnar om betydelser och koder som ögat idag inte alltid upptäcker, eftersom material, utseende och kontext har förändrats över tid.

Det är inte enbart de kulturhistoriska värdena som är viktiga. Outtalad och underskattad är vikten av en tydligt förankrad värdegrund hos de aktörer, som verkar för att bevara kulturarvet. Disent har därför enats kring en värdegrund som vårt engagemang och uppdrag baserar sig på:

  • Tillägnande av kunskap
  • Innovativt och öppet förhållningssätt
  • Trovärdighet genom transparens

Tillägnande av kunskap: Kulturarvets material är en underskattad källa till kunskap. Verktygsspår, lager och konstruktioner berättar om glömda arbetssätt, ekonomiska kompromisser, estetik och internationella kontakter. Vi värnar om denna dolda kunskap som riskerar att gå förlorad. Respekten för dessa spår genomsyrar alla våra insatser med avsikt att bevara vårt kulturarv så intakt som möjligt.

Innovativt och öppet förhållningssätt: Vi närmar oss våra uppgifter med öppenhet och lyhördhet kombinerat med inlevelseförmåga. Vi strävar efter att se möjligheter och vara öppna för nya innovativa lösningar, kombinerat med ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt.

Trovärdighet genom transparens: För att ta fram fakta, skapa förståelse och vidga perspektiv använder vi oss av en palett av metoder som kombineras beroende på objekt och uppgift. Vi lägger stor vikt vid att metoderna är reproducerbara.  Resultaten ska vara kommunicerbara och fullt möjliga att spåra. Kring detta bygger vi delaktighet och dialoger.