Ursprung2

Disent representerar en ny nisch inom svensk kulturvård

Disent representerar en ny nisch inom svensk kulturvård genom att samla medarbetare med särskilda kompetenser och teknisk utrustning för konstundersökningar inom ett och samma företag. Vi har kompetens inom konst- och hantverksvetenskap, naturvetenskap, konserveringsvetenskap samt fotografering och dokumentationsteknik. Med vår samlade kunskap kan vi bidra till att ytor och konst i historiska byggnader bevaras på ett hållbart, trovärdigt och respektfullt sätt till eftervärlden. De kompetenser och hjälpmedel som finns inom företaget samverkar med varandra för att ta fram fakta, skapa förståelse och ge väl underbyggda rekommendationer inom varje enskilt uppdrag.

I företaget arbetar såväl anställda som frilansande experter från tyskspråkiga länder, som är knutna till oss genom mångåriga samarbeten.

Disent AB grundades 2010 av Anna Henningsson. Dessförinnan arbetade hon under 15 år med praktisk konservering och upplevde en avsaknad av interdisciplinära aktörer i branschen.

Innan Disent bildades arbetade våra medarbetare i andra typer av konstellationer. Konservatorer och hantverkare utförde praktiska åtgärder, antikvarier skrev program och tog fram fakta om byggnader som var i behov av underhåll. Därtill bidrog konstvetare ibland med att ta fram ikonografisk fakta och naturvetare utförde emellanåt analyser och mätningar utifrån prover. Vi upplevde att våra respektive arbetsuppgifter för att bromsa nedbrytningen av kulturhistoriska objekt alltför tydligt skedde i isolering. Vi frågade oss: Går något förlorat? Missar vi något genom detta isolerade angreppsätt?

Förebilderna till Disents verksamhet finns sedan tidigt 90-tal i länder som Tyskland, Holland och Schweiz. En föreläsning om interdisciplinär kulturvård i Köln 1999 väckte tanken som tio år senare resulterade i Disent. Föreläsningen handlade om ett företag där naturvetenskap, hantverksvetenskap och konstvetenskap tillämpades i symbios. Det här arbetssättet visade sig leda till bättre beslutsunderlag för förvaltning av kulturarvet och dess värden. Även underhållskostnaderna kunde reduceras.

Vi tror att det som enskild individ är omöjligt att ha fördjupade kunskaper inom samtliga perspektiv på hur kulturhistoriska material påverkas och hur detta samverkar med underhållsinsatser. Disent är därför uppbyggt av interdisciplinära kompetenser som kompletterar varandra. Vi ser oss som ett stöd till befintliga aktörer inom kulturvård: arkitekter, antikvarier och praktiskt utförande konservatorer och hantverkare.

Processer

Idag, drygt fyra år efter starten, ser vi att vårt arbetssätt skapar synergier när våra kunskaper möter de till synes tysta kulturhistoriska materialen.

För att få ut så mycket som möjligt av våra insatser arbetar vi med konkreta processer. Vi tar med oss naturvetenskapliga metoder ut på plats – i byggnaderna, eftersom erfarenheten har lärt oss att prover som tas och skickas till laboratorium skapar fler frågor än svar och ofta ger fragmentariska resultat. Vi fokuserar därför på att analysera materialet på plats -i sitt sammanhang med vår portabla tekniska utrustning, vilket gör det möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt ringa in de relevanta frågorna som föranleder undersökningen. Som ett komplement till den portabla analysutrustningen har vi tillgång till ett laboratorium i Norrköping för materialprovning och fördjupad analys.

Dolda berättelser

I byggnaders konst och kulturhistoriska ytskikt döljer sig dolda berättelser. De framträder genom studier av tillverkningssättet och de är ofta inte synliga för blotta ögat. Först när lager, sammanfogningssätt, konstruktioner och märken efter verktyg systematiseras, dvs. sätts i ett sammanhang och tolkas, kan vi bli varse orsaken till skador och materialförluster samt förstå varför ett objekt eller en yta konstruerades på ett visst sätt.

Konsekvenser av materialreaktioner

Material bryts med tiden ner och olika material och sammansättningar reagerar på olika sätt beroende på påverkan. För ett hållbart bevarande utan att ytskikt och artefakters kulturhistoriska integritet förändras, krävs fakta och förståelse kring hur och med vilka material, konstruktionssätt och verktyg respektive konstföremål eller yta en gång skapades. Därefter är det möjligt att förutsäga effekten av påverkan, samt vilken nytta eller risk som olika underhållsinsatser kan kopplas till.

Disents värdegrund

För att ta fram fakta, skapa förståelse och ge väl underbyggda rekommendationer inom varje enskilt uppdrag, samverkar kompetenserna och hjälpmedlen som finns inom företaget. Ledorden i vår verksamhet är engagemang, öppenhet och spårbarhet. Uppdragsgivare, utförare och myndigheter, såväl som kommande generationer som möter kulturarvet, ska tydligt kunna utläsa vilka fakta som legat till grund för våra ställningstaganden eller metoder för åtgärder.

Det är ett ansvarsfyllt privilegium att arbeta med kulturhistoriska ting från en tidsepok vi enbart kan förnimma. När vi undersöker en yta eller artefakt får vi ett tidsperspektiv samt en inblick i hur raffinerat och omsorgsfullt föremålet en gång skapades. Spår i material vittnar om tillverkningssätt och påminner om de otaliga timmar som tidigare generationer lagt ner på att försköna byggnaders konst och artefakter. Materialeffekter vittnar om betydelser och koder som ögat idag inte alltid upptäcker, eftersom material, utseende och kontext har förändrats över tid.

Det är inte enbart de kulturhistoriska värdena som är viktiga. Outtalad och underskattad är vikten av en tydligt förankrad värdegrund hos de aktörer, som verkar för att bevara kulturarvet. Disent har därför enats kring en värdegrund som vårt engagemang och uppdrag baserar sig på:

  • Tillägnande av kunskap
  • Innovativt och öppet förhållningssätt
  • Trovärdighet genom transparens

Tillägnande av kunskap: Kulturarvets material är en underskattad källa till kunskap. Verktygsspår, lager och konstruktioner berättar om glömda arbetssätt, ekonomiska kompromisser, estetik och internationella kontakter. Vi värnar om denna dolda kunskap som riskerar att gå förlorad. Respekten för dessa spår genomsyrar alla våra insatser med avsikt att bevara vårt kulturarv så intakt som möjligt.

Innovativt och öppet förhållningssätt: Vi närmar oss våra uppgifter med öppenhet och lyhördhet kombinerat med inlevelseförmåga. Vi strävar efter att se möjligheter och vara öppna för nya innovativa lösningar, kombinerat med ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt.

Trovärdighet genom transparens: För att ta fram fakta, skapa förståelse och vidga perspektiv använder vi oss av en palett av metoder som kombineras beroende på objekt och uppgift. Vi lägger stor vikt vid att metoderna är reproducerbara.  Resultaten ska vara kommunicerbara och fullt möjliga att spåra. Kring detta bygger vi delaktighet och dialoger.