Betydelse

Disent är ett företag som verkar inom humaniora och teknik. I våra projekt bidrar vi med att belysa olika perspektiv som möjliggör bevarande av konst, historiska föremål och kulturmiljöer. Bevaranderådgivning och tekniska undersökningsmetoder är kärnan i vår verksamhet. Företaget utgörs i dag av tre experter från olika discipliner. Vi arbetar för museer, kulturmiljövård, teknikföretag och universitet.

Namnet

Disent är ett fantasiord. Det kan härledas till det tyska ordet de·zent, som används för att beskriva något som inte är iögonfallande. Det används för att beskriva något som håller sig i bakgrunden, eller ett föremål eller färg som svagt kan förnimmas. Det beskriver något lyhört, hänsynsfullt och filigran. När vi för tio år skulle ge företaget namnet de·zent visade det sig att det var upptaget och inte fick användas. Vi hade inte tid att leta efter något nytt och vi satte oss ned och lekte med bokstäverna i ordet dezent. Ur ordleken uppstod ett nytt ord på svenska – fantasiordet disent. Betydelsen i dezent har vi överfört till disent eftersom vår önskan är att det är just den innebörden vår verksamhet och samarbeten ska förknippas med.

Början

Företaget startades år 2010 av Anna Henningsson. Det skedde mitt i ett pågående projekt i Stockholm, där hon tillsammans med tyska kollegor inom tekniska undersökningar för konst arbetade med för att undersöka omgivningspåverkan på arkitekturintegrerad konst. Denna nisch av bevarande går under namnet Preventiv Conservation. Medgrundare till Disent var sakkunniga inom naturvetenskap, konservering och dokumentationsteknik som hade erfarenhet av att verka inom Preventiv Conservation vid företag och museer i andra europeiska länder.

Vid förtagets start bestod vi av åtta personer med olika specialistområden och erfarenhet av tekniska och visuella undersökning av hur konstens material reagerar på olika former av omgivningspåverkan. Vår samlade nischkunskap har bidragit till att konst i historiska byggnader har kunnat bevaras på ett autentiskt, hållbart och respektfullt sätt.

10 år och idag

Vi har nu under tio år arbetat med att ge råd kring förbyggande insatser som bidrar till ett långsiktigt bevarande. Vi baserar vår rådgivning på tekniska undersökningsmetoder. Vi analyserar hur konst- och kulturhistoriska material och konstruktioner ursprungligen skapats – samt hur de reagerar på påverkan från omgivande miljö.

Vi som arbetar i företaget har valt att dela vår tid med andra uppgifter, t.ex. forskning, utbildning och utlandsprojekt. Läs mer om oss här.

Värdegrund

För att ta fram fakta, skapa förståelse och ge väl underbyggda rekommendationer inom varje enskilt uppdrag, samverkar kompetenserna och hjälpmedlen som finns inom företaget. Ledorden i vår verksamhet är engagemang, öppenhet och spårbarhet. Uppdragsgivare, utförare och myndigheter, såväl som kommande generationer som möter kulturarvet, ska tydligt kunna utläsa vilka fakta som legat till grund för våra ställningstaganden eller metoder för åtgärder.

Det är ett ansvarsfyllt privilegium att arbeta med kulturhistoriska ting från en tidsepok vi enbart kan förnimma. När vi undersöker en yta eller artefakt får vi ett tidsperspektiv samt en inblick i hur raffinerat och omsorgsfullt föremålet en gång skapades. Spår i material vittnar om tillverkningssätt och påminner om de otaliga timmar som tidigare generationer lagt ner på att försköna byggnaders konst och artefakter. Materialeffekter vittnar om betydelser och koder som ögat idag inte alltid upptäcker, eftersom material, utseende och kontext har förändrats över tid.

Det är inte enbart de kulturhistoriska värdena som är viktiga. Outtalad och underskattad är vikten av en tydligt förankrad värdegrund hos de aktörer, som verkar för att bevara kulturarvet. Disent har därför enats kring en värdegrund som vårt engagemang och uppdrag baserar sig på:

  • Tillägnande av kunskap
  • Innovativt och öppet förhållningssätt
  • Trovärdighet genom transparens

Tillägnande av kunskap: Kulturarvets material är en underskattad källa till kunskap. Verktygsspår, lager och konstruktioner berättar om glömda arbetssätt, ekonomiska kompromisser, estetik och internationella kontakter. Vi värnar om denna dolda kunskap som riskerar att gå förlorad. Respekten för dessa spår genomsyrar alla våra insatser med avsikt att bevara vårt kulturarv så intakt som möjligt.

Innovativt och öppet förhållningssätt: Vi närmar oss våra uppgifter med öppenhet och lyhördhet kombinerat med inlevelseförmåga. Vi strävar efter att se möjligheter och vara öppna för nya innovativa lösningar, kombinerat med ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt.

Trovärdighet genom transparens: För att ta fram fakta, skapa förståelse och vidga perspektiv använder vi oss av en palett av metoder som kombineras beroende på objekt och uppgift. Vi lägger stor vikt vid att metoderna är reproducerbara.  Resultaten ska vara kommunicerbara och fullt möjliga att spåra. Kring detta bygger vi delaktighet och dialoger.