Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholm. Den går från stadens norra del (Tomteboda) via Odenplan, T-Centralen och vidare under Riddarholmen och fram till Stockholm södra. Längs spåren byggs nya pendeltågsstationer vid Odenplan och Centralen. För att möjliggöra bygget används byggsätt som medför olika former av vibrationer så som; pålning, schaktning, sprängning. Våra arbeten har omfattat fem kyrkor i Stockholms innerstad; Gustaf Vasa, Adof Fredrik, Maria Magdalena, Clara och Matteus.

Hur har Disent verkat inom Citybanan?

Flera av Disent´s medarbetare började arbeta i projektet redan 2008 och sedan dess har vi undersökt hur kyrkornas konst är konstruerade och identifierat vibrationsrelaterade risker för särskilt värdefulla ytor och artefakter. För att övervaka att inte kyrkornas byggnadsanknutna konst påverkades av vibrationer från byggverksamheten utvecklade vi för Trafikverket en kontrollmodell anpassad för kyrklig konst. Det skapade spårbara och enhetliga kontroller för de fem kyrkorna. Under fyra års tid var vi ansvariga för att det utfördes veckovisa eller månadsvisa kontroller av vibrationsrelaterade riskerområden för kyrkornas altarkonstruktioner, predikstolar, muralmålningar, stuck och kulturhistoriska ytskikt. Vi har ingått i de olika delprojektens arbetsgrupper för tunnelbygget där vi löpande delgett projektet våra resultat från riskanalyser, status och konstruktions besiktningar samt löpande veckovisa kontroller av kyrkornas konst och kulturhistoriska ytor.

Hur har vi kontrollerat?

Kontrollmodellen bygger på att olika metoder samverkar för att man ska kunna spåra om det är byggverksamheten som bidrar till ev. materialförändringar eller andra nedbrytnings faktorer som är orsaken. Genom att triangulera kontrollresultaten (visuella förändringar, anpassade tekniska mätningar av de kulturhistoriska materialens stabilitet samt information från mätningar av omgivningspåverkan) kan förändringar relaterade till bygget av Citybanan spåras och information relaterad till övrig omgivningspåverkan definieras och bli känd.

Förebyggande insatser

Vid behov har förebyggande åtgärder satts in för att minimera att identifierade risker inträffar. Med förebyggande insatser avses tillfälliga skyddsåtgärder eller byggproduktionsanpassningar vilka sätts in för att förhindra att skador uppkommer på kyrkokonsten. Indirekt förebyggande åtgärder har satts in för att förbättra objektets omgivning (t.ex. reducering av vibrationsnivåer, genom anpassning av byggmetod eller sättet man spänger på). Direkta förebyggande åtgärderna är reversibla eller permanenta konstruktioner eller skydd på konstobjektet under byggtiden.

Tjänst: Riskanalys, Besiktning, Kontroll, Uppmätning, Högupplöst fotografering
Uppdragsgivare: Trafikverket
Utfört: 2010-2014