Ideella insatser, närstudier och tekniska analyser tar fram ny kunskap om muralmålningar på kyrkvindar. Sommaren 2008 initierades ett ideellt tvärvetenskapligt projekt för att undersöka hur tidig medeltida muralmålningar i Sverige är utförda. Dessa muralmålningar befinner sig i dag på kyrkornas vindar.

Bakgrund

Ovanför valven i åtta kyrkor i Östergötland finns några av Sveriges äldsta muralmålningar bevarade  från tidig medeltid (1150-1350). I samband med 1400-talets valvslagningar fick de sin nuvarande plats, på kyrkornas vindar, vilket gör dem dolda för kyrkobesökare. Flera av dessa åtta målningar har aldrig konserverats och deras material är därmed helt opåverkat vilket är ovanligt i Sverige.

Under 1950-talet studerade Aron Borelius (professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet) målningarna ur ett konsthistoriskt perspektiv med stilanalys och internationella utblickar. Borelius insats utmynnade 1956 i ett fantastiskt bokverk om 400 sidor – på svenska och engelska; Romanesque Mural Paintings in Östergötland.

 Muralmålningarnas måleriteknik och verkprocess har länge varit outforskat. Först 2002 kom detta att påbörjas, i Köln, vid Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS), inom ramen för en magisteruppsats inom muralmålerikonservering. Sedan sommaren 2009  har undersökningar pågått i fyra av de åtta kyrkorna. Fältiakttagelserna jämförs med beskrivningar av hur muralmålningar utfördes enligt det tidig medeltida traktatet ”De Diversis Artibus” av Theophilus Presbyter.Vi kommer att få veta om och hur anvisningarna från denna tidig medeltida målerihandbok användes i de olika kyrkorna.

Ideellt arbetet av professionella

Allt arbete sker av professionella helt på frivillig bas utanför de tjänster vi har inom universitet, institut eller privat sektor. Fältarbetet görs under sommaren och under vinterhalvåret bearbetas resultaten från fältstudierna. Under somrarnas fältarbetet registreras spår och bevis kring tillverkningssättet som sedan bearbetas, tolkas och publiceras.

Tekniska undersökningar lägger pusslet 

Projektet fokuserar inte på att identifiera material genom analyser av prov uttagna från målningarna. Transportabla mikroskop på plats gör osynliga spår läsbara.  Mikroskop, ljus från ultraviolett och infraröda lampor kombinerat med andra icke-materialförstörande undersökningsmetoder används på plats för att komma fram till hur målningarna utfördes. Genom att kombinera dessa hjälpmedel kan man hitta många spår och bevis som lägger  pusslet kring val av material och de arbetssteg som användes för att utföra målningars för cirka 700 år sedan

Spåren från respektive målning och kyrka sammanställs i en bildkatalog. Katalogen som hör till respektive målning är som en biografi som dokumenterar och visualiserar målningens tillkomst och förändringar. Katalogen bidrar till att förklara och berätta varför vi idag ser det vi ser. I andra Europeiska länder kallas detta konstteknologiska studier som görs för att kunna förstå och bevara  detta kulturarv. Detta sätt att undersöka kyrkokonst är relativt nytt för muralmålningar  i Sverige. Redan under 1970-talet infördes arbetssättet konstteknologiska studier av medeltida altaruppsatser i Sverige av Peter Tångeberg.

Nytt sätt att se målningarna

Tar man sig upp på kyrkvinden så balanserar man på takbjälkarna ovanför valvhjässornas ovansida och tittar ner på målningarna utifrån ett fågelperspektiv. Det motsatta perspektivet än vad som var avsikten när de utfördes. Tack vare en speciell fototeknik kunde skalenliga och detaljrika fotografier av målningarnas scener tas fram s.k. orthofoto. För första gången blir målningarnas scener synliga i ett fotografi över respektive vägg utan perspektivförskjutningar i motiven. Det gör det möjligt att studera målningarnas ikonografi på ett nytt sätt. Fotografierna är högupplösta och det gör att detaljer som varit dolda kan betraktas och vi påbörjar en ikonografisk studie av scenerna i Skönberga kyrka.

Ny upptäckt – kalkmåleri är inte bara kalk

I Sverige används ofta termen kalkmålningar som ett samlingsnamn för medeltida målningar utförda på puts. Namnet associerar till att målningarnas består av materialet kalk. Projektet har så långt, hittat intressanta spår som visar på att det är en mer mångfacetterad muralmåleriteknik än så, där organiska material i och ovanpå färglagren spelar en stor roll. Dessa upptäcker kan även vara nyckeln till mer information om vem konstnären var och var denne kom ifrån.

Publicerat

Vi delar löpande med oss av vad som kommer fram genom konferenser, artiklar och öppna föreläsningar inom och utanför Sverige. Välkommen att ta del av artiklar eller abstract nedan (klicka på titel för att ladda ner):

2014: ‘Investigation of hidden mural paintings as base for storytelling and knowledge sharing’,  presentation in session Religions Art in the international conference ”How Do We Study Objects? Analyses in Artefact Studies” in Helsinki  8–9 May 2014. How are objects studied and by what means? How is information produced when material culture is examined? The conference focuses on the diverse methods and analyses available for studying objects, the ways that these means are put to use, and the results that they yield.

2012: ‘Preserving hidden and forgotten mural paintings above the vaults in churches in Sweden’. In Het Onzichtbare restaureren/ Restoring the Invisible des journeeé d`etude internationals BRK-APROA/Onroerend Erfogoed 6, Buyle, M (ed.) 122-131.  Brussels: Flanders Heritage Agency. Download articel; please klick on the titel above.

2011: ”A route to early medieval mural paintings in Östergötland, Sweden – hidden and forgotten” presentation vid ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference in Florence  , tema Mural Painting Roads 2011-04,

 Projektets arbetssätt ingick även i kortpresentationen; ”Inventarier berättar, Kyrkokonstens materialberättelser” vid konferensen Plats för berättelser, (2013-05) i Arvika.

Under 2012 och 2013 har vi berättande om i målningarna i dess närmiljö, genom öppna föreläsningar i Östergötland:

2012-11: Vad finns på kyrkvinden? Måleritekniska undersökningar av tidig medeltida muralmålningar i Östergötland” vid Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, Östergötlands länsmuseum, Linköping

2013-03: ”Romanska målningar i nytt ljus, Medeltidscentrum Söderköping.