Timmerhus

Vi utför materialprovning för att möjliggöra förebyggande vård av trä i en timmerkonstruktion från 1800-talet. Fastighetsägaren vill bevara materialet i konstruktionen intakt och verkar för att det i framtiden inte ska behöva repareras genom iskarvning av nytt trä. Vi har därför undersökt träets nedbrytningsorsak, hållfasthet och utarbetat lösningar för att nedbrytningen av trä inom konstruktionen stoppas. Arbetssättet vi tillämpar här undviker att stora kostsamma utbyten av timmer kommer att behöva göras. Biologisk påväxt i form av alger och lav växte partiellt på stommens nedre stockvarv och medförde att träet höll fukt vilket håller nedbrytningsprocessen i gång.

Att kunna rengöra bort den biologiska påväxten utan att det skadade träet följer med var en utmaning. Genom temporära bindmedel som används för ändamålet i Tyskland kunde vi anpassa metoden så att det försvagade träet tillfälligt stabiliseras under rengöring. För att det tillfälliga konsolideringsmedlet skulle tränga in bakom den biologiska påväxten och verka stabiliserande på träet men inte verka på den ovanpåliggande biologiska påväxten som skulle bort utförde vi materialprovning av olika koncentrationer och lösningsmedel som gjorde att medlet verkade under den tid som rengöringen skedde och därefter startade dess avdunstningsprocess. Tillfällig konsolidering dunstar och verkar över en begränsad tid.

Nu utför vi, som ett nästa steg, materialprovning för ett permanent träkonsolideringsmedel för det partiellt nedbrutna träet. Genom partiell permanent konsolidering stoppas nedbrytning i ett tidigt skede och originalmaterialet med sina verktygsspår och berättelser bevaras. I vårt laboratorium utför vi en serie provningar och övervakar dess verkan och hållbarhet på provplattor och provytor i fält innan det omsätts på originalkonstruktionens material.

Tjänst: Skadeutredning, Materialprovning och åtgärdsprognoser, Åtgärdsprogram
Uppdragsgivare: Privat fastighetsägare
Utfört: 2010-pågår