Projektbeskrivning

Riskanalyser

Det finns risker som är relaterade till hot som t.ex. vibrationer, luftföroreningar och klimatförändringar, så kallad omgivningspåverkan. Hot kan även utgöras av slitage som uppstår vid bruk och underhållsåtgärder. Att tillföra nytt material till ett skadat material för att förlänga dess livslängd kan riskera att nya skador uppstår. I våra riskanalyser identifierar och tydliggör vi riskernas karaktär för det aktuella objektet. Analysen utmynnar i en sannolikhetsbedömning för att risken inträffar samt dess verkan och konsekvenser om den inträffar. Detta ger ett underlag för att kunna utveckla beredskap och verka förebyggande.