Kulturhistoriska byggnader moderniseras och underhålls. Stadsbilden som de är en del av förtätas och infrastruktur utvecklas. Förändring­arna ger upphov till vibrationer av olika slag och forskning behövs om hur dessa påverkar den historiska konst som kan finnas i byggnaderna. Riksantikvarieämbetet initierade ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) för att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan påverka konstobjekt. Isolerat från annan påverkan från omgivningen har det undersökt vilken påverkan olika former av byggrelaterade vibrationer kan ha på konst i kulturhistoriska byggnader. Projektet har utförts i tre etapper och var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet (projektägare) och The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Det har inom de tre etapperna utförts vibrationsprovningar på historiska konstmaterial i laboratorium.

Ett vibrationsprovningsförfarande har utvecklats för att bygga upp fakta som gör det möjligt att i framtiden prognostisera vibrationers fak­tiska inverkan på konst. Resultaten från provningarna bidrar till att riskanalyser i framtiden kan bygga på fakta relaterat till respektive material och vibrationsart. Resultaten från provningarna visar en differentierad bild av vibrationers påverkan. En viktig erfarenhet från projektet är att fakta om den arkitekturintegrerade konstens material och tillverkningssätt är central för att hantera vibrationsrelaterade risker.

Som komplement till laboratorieprovning har det inom projektet genomförts regelbundna workshops, vilka har utgjort ett reflekterande och kreativt moment i ett forskningsområde som annars kan bli detaljfokuserat och tekniskt.

Projektrapporten är nu publicerad och fritt tillgänglig från Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla.

Titel: Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader. Riksantikvarieämbetet 2016.ISBN 978-91-7209-785-8 (PDF). ISBN 978-91-7209-784-1 (Tryck). Klicka här för att komma till digital rapport version och beställning av tryck.

Rapporten är författad av Anna Hennigsson, Disent AB och William Wei, The Cultural Heritage Agency of the Netherlands.

Riksantikvarieämbetets anslag för forskning och utveckling, FoU, syftar till att utveckla kunskapsuppbyggnad och stimulera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. FoU-anslaget används för att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik, kunskapsuppbyggnad om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna. Läs mer om Riksantikvarieämbetets FoU – Forskning & Utveckling här: Ta del av fler FoU-rapporter här

This is a research and development publication from the Swedish National Heritage Board

The Swedish National Heritage Board leads the work of the cultural heritage sector in strengthening the knowledge about the content and change of the cultural environment by supporting research and development. Read more about the R&D program at Swedish National Heritage Board here.