verk2

Vår verksamhet

Vi arbetar främst i tidiga skeden med att undersöka konst i olika byggnader. Konsten kan vara i behov av åtgärder eller bära på dold kunskap som man önskar visualisera. Detta får vi tillgång till genom företagets interdisciplinära kompetens. Vi kombinerar natur- och konstvetenskapliga metoder för att få fram information om ursprung, tillverkningsprocess, hantverkare eller eventuellt dolda fel. Detta för att kunna bevara, förstå och förmedla värdefullt historiskt material på ett respektfullt, hållbart och kostnadseffektivt sätt till eftervärlden.

Tack vare vår tekniska utrustning kan vårt interdisciplinära arbetslag förmedla hur konst- och kulturhistoriska material från olika tidsepoker är uppbyggda och sammansatta. Utifrån dessa fakta utvecklas hållbara och kostnadseffektiva lösningar för hur de kan bestå och upplevas. Vi kartlägger objekt och ytors sammansättning, tillverkningssätt, förändringar och skadeorsak. Med detta som grund kan resultatet av olika åtgärder förutsägas innan de genomförs. Undersökningarna vi utför används ofta i riskanalyser, konsekvensbedömningar, kulturhistoriska värderingar, samt vid förvaltning av arkitekturbunden konst och historiska ytskikt.

En viktig del i vår verksamhet är att vi inte arbetar med att utföra praktiska åtgärder inom entreprenader. Vi bidrar istället med vårt kunnande och tidigare erfarenheter av praktiskt utförande, som stöd för kunden inför och under utförandet av underhållsinsatser.

Vi hjälper även till med att ta fram oberoende kostnadsuppskattningar inför bidragsansökan och upphandling.  Bland våra uppdragsgivare finns fastighetsägare, myndigheter, universitet, museer, arkitekter, hantverkare, konservatorer, antikvarier och konsthistoriker. Vi har erfarenhet av stora som små projekt där vi tillfört vår specialkompetens.